ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

04 czerwca 2013
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.
1. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zaw. suchej masy we frakcji stałej pofermentu (po separacji) - na schemacie technologicznym jest wartość 45% wilgotności (czyli 55% zaw. suchej masy), natomiast w opisie technologicznym jest wartość ok. 30% s.m.

Odpowiedź:
Właściwa wartość jest w opisie technologicznym t.j. 30 % s.m.


2. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zaw. wody w biomasie rolnej na schemacie technologicznym 35%, natomiast w opisie technologicznym dot. suszarni wartość ta wynosi 44% zaw. wody

Odpowiedź:
Właściwa wartość jest w opisie technologicznym t.j. do 44 % zawartości wody.


3. Na schemacie technologicznym stała frakcja substratu o wilgotności 45% jest oznaczona strzałką kierującą do suszarni – czy takie jest zamierzenie Zamawiającego? Czy jest objęta postępowaniem przetargowym jakaś linia podająca poferment do suszarni?

Odpowiedź:
Nie jest objęta linia podająca. Frakcja stała składowana będzie w pobliżu separatora i transportowana ładowarką.


4. Proszę o wskazanie (brak w opisie technologicznym) sposobu uzupełnienia mocy cieplnej dla suszarni (suszarnia jest przewidziana o mocy cieplnej 1900kW). Czy taka instalacja jest objęta postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź:
Dodatkowe źródło ciepła nie jest objęte postępowaniem przetargowym.


5. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zbiornika magazynowego – w schemacie technologicznym jest wpisana objętość 5800m3, natomiast w opisie technologicznym 4924m3.

Odpowiedź:
Właściwa jest objętość ujęta w opisie technologicznym t.j. 4924 m3.


6. Proszę o wyjaśnienie czy dla biogazowni o mocy 1,2MW i produkcji biogazu ok. 450-550m3/h jest konieczna pochodnia z możliwością spalania ok.1100m3, czy to jest błąd?

Odpowiedź:
Nie to nie jest błąd. Właściwa jest pochodnia spalania 1100 m3 gazu.


7. Proszę o wyjaśnienie czy dla biogazowni o mocy 1,2MW i produkcji biogazu ok. 450-550m3/h jest konieczny zbiornik biogazu o poj. 3500m3 tj. dla okresu magazynowania aż do ok. 7h? Czy można zaproponować mniejszy zbiornik biogazu np. wystarczający na ok. 3-3,5h?

Odpowiedź:
Zgadzamy się na zmianę zbiornika o pojemności 500 – 550 m3 na 3 - 3,5 h tj. o pojemności ca. 1650 - 1750 m3.


8. Proszę o sprecyzowanie czy wymagany parametr sprawności produkcji energii elektrycznej jednostki kogeneracyjnej powinien być wartością rzeczywistą czy wartością wg normy ISO 3046?

Odpowiedź:
Wartością rzeczywistą podaną w SIWZ.


9. Dla jakiej zawartości metanu CH4 w biogazie jest planowana jednostka kogeneracyjna?

Odpowiedź:
Zawartość metanu w biogazie 55 %.


10. Dla jakiej objętości planowany jest zbiornik zasypowy podajnika substratów? W opisie technicznym jest zapis 12-24 h.

Odpowiedź:
Pojemność zbiornika planowana na 12 h.


11. Dla jakiej wydajności suszenia jest planowana suszarnia będąca jednym z elementów przetargu? Na stronie 2 SIWZ jest zapis mówiący o suszeniu 4t na wyjściu z suszarni, natomiast parametry w opisie technicznym to 4,2t biomasy na wejściu do suszarni i 2,6t na wyjściu z suszarni.

Odpowiedź:
Wydajność tak jak w opisie tj. 4 t na wejściu suszarni i 2,6 t na wyjściu z suszarni.


12. Czy odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia z dnia 07.05.2013r., mają moc obowiązującą odnośnie procedury przetargowej z dnia 27.05.2013r.?

Odpowiedź:
Tak, z wyłączeniem odpowiedzi na pytanie nr 25 z procedury przetargowej z dnia 07.05.2013r.
Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński