ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16 maja 2013
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych do projektu „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo”
1. Czy przy wykonaniu zamówienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych, równoważnych dla rozwiązań wskazanych w dokumentacji przetargowej i spełniających założenia Zamawiającego?

Odpowiedź:
W ograniczonym zakresie tzn.
- Musi być zastosowana technologia wysokiej komory fermentacyjnej.
- Komora fermentacyjna ze stali pokryta szkłem.
- Przemiana termofilna.


2. Prosimy o podanie informacji czy przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji biogazowej przez Wykonawcę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Informacja ta nie wynika wprost z zapisów dokumentacji SIWZ. Jeśli rozruch technologiczny instalacji stanowi zakres zamówienia przetargowego prosimy o podanie informacji, jakie materiały do rozruchu zobowiązuje się dostarczyć Zamawiający tj. materiały wsadowe, media itp. Prosimy o podanie parametrów instalacji, których osiągnięcia warunkować będzie zakończenie rozruchu technologicznego instalacji biogazowej.

Odpowiedź:
- Oczywiście , że wchodzi a wręcz jest warunkiem podstawowym co jest zapisane w załączonym wzorze umowy wykonania.
- Zamawiający dostarczy potrzebne substraty i materiał inicjujący (gnojowicę).
- Parametry instalacji określono w SIWZ w tabeli „parametry biogazowni„ na str. 3 i 4.


3. Czy podany w SIZW termin realizacji instalacji biogazowej tj. do dnia 30 maja 2014 r. dotyczy wybudowania instalacji gotowej do produkcji zakładanej przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej i cieplnej czy również rozruch technologiczny instalacji do osiągnięcia przez instalację wymaganych parametrów?

Odpowiedź:
Jest to termin rozruchu technologicznego.


4. Prosimy o udostępnienie, jako załącznik do dokumentacji przetargowej, dokumentu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia.

Odpowiedź:
Udostępnimy decyzję środowiskową na naszej stronie www.chpenergia.pl


5. Prosimy o udostępnienie, jako załącznik do dokumentacji przetargowej, badań geologicznych terenu, na którym ma zostać zrealizowana budowa instalacji będącej przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:
Ze względu na obszerność materiału możemy udostępnić w takiej samej formie i w taki sam sposób jak kopie projektu budowlanego.


6. Czy Wykonawca może złożyć ofertę ze wskazaniem na Podwykonawcę Nominowanego, którego odpowiedzialność dotyczyć będzie części technologicznej i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia? Proszę o wskazanie, jakie dokumenty do przetargu dot. Podwykonawcy Nominowanego powinny zostać załączone do oferty przetargowej?

Odpowiedź:
Wykonawca może ubiegać się o zlecenie wspólnie z innym Wykonawcą, a zakres wymaganych dokumentów jest opisany w pkt. VII i VIII SIWZ. W przypadku zaś gdy Wykonawca ubiega się o zamówienie samodzielnie, lecz zamierza bazować na zasobach innych podmiotów winien zastosować się do instrukcji zamieszczonej w pkt. VIII ust. 2 i ust. 3. Wykonawca ubiegający się o zlecenie samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zlecenia.


7. Czy w związku z wymaganiami dotyczących kadry, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji dla jednej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje i uprawnienia tj. czy jedna osoba może równocześnie pełnić funkcję projektanta i kierownika danej branży?

Odpowiedź:
Tak zgodnie z zapisami w SIWZ i załączonym projekcie umowy.


8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania konstrukcyjnego dla zbiorników fermentacyjnych? Pytanie dotyczy technologii wykonania powłoki zabezpieczającej zbiornik przed wpływem środowiska agresywnego, tzn. czy możliwe jest zastąpienie stali powleczonej szkłem kobaltowym równoważnym rozwiązaniem technologicznym, co do jakości, gwarancji i żywotności?

Odpowiedź:
Rozwiązania równoważne rozpatrywane będą w oparciu o zapis SIWZ pkt. I ust. 5 w związku z pkt. I ust. 4.


9. Prosimy o podanie warunków brzegowych dla przyłączy energii elektrycznej i cieplnej. Czy granicami dostawy są odpowiednio dla energii elektrycznej rozdzielnia nn po stronie CHP czy przyłącze SN po stronie trafostacji, a dla energii cieplnej węzeł cieplny dla instalacji biogazowej?

Odpowiedź:
Rozdzielnia nn po stronie CHP. Węzeł cieplny dla instalacji biogazowej i suszarnia niskotemperaturowa w sąsiedztwie hali generatora.


10. Jeśli miejsca przyłączenia dla energii cieplnej i elektrycznej występują poza granicami terenu inwestycji prosimy o określenie miejsca przyłączenia wraz z obmiarem dla instalacji przesyłowych.

Odpowiedź:
Nie występują.


11. Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do wszelkich decyzji wykonawczych dla wskazanej inwestycji, oraz w szczególności prawa własności do projektu budowlanego?

Odpowiedź:
Tak posiada prawa własności materialne.


12. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje harmonogramu prac przy założeniu osiągnięcia docelowych parametrów w założonym w SIWZ czasie?

Odpowiedź:
Nie dopuszcza.


13. Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert i rozstrzygnięcia przetargu o okres 7 dni ze względu na zbyt długi okres oczekiwania na dokumenty aplikacyjne od zagranicznego partnera technologicznego?

Odpowiedź:
Ze względu na krótki okres rozliczenia dotacji nie możemy przedłużyć tego okresu.


14. Czy Zamawiający może określić wysokość max. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub sposobu jego obliczenia?

Odpowiedź:
Informacje na ten temat zawarte są w załączonym projekcie umowy zał. Nr.5 do SIWZ.


15. Czy silosy kiszonki są zawarte w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Nie są przedmiotem zamówienia.


16. Czy wykonanie dróg i placów jest zawarte w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Nie są przedmiotem zamówienia.


17. Czy wykonanie ogrodzenia terenu jest zawarte w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Nie jest przedmiotem zamówienia.


18. Czy wykonanie budynku pompowni jest zawarte w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Nie jest przedmiotem zamówienia.


19. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zaw. suchej masy we frakcji stałej pofermentu (po separacji) - na schemacie technologicznym jest wartość 45% wilgotności (czyli 55% zaw. suchej masy), natomiast w opisie technologicznym jest wartość ok. 30% s.m.

Odpowiedź:
Właściwa wartość jest w opisie technologicznym t.j. 30 % s.m.


20. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zaw. wody w biomasie rolnej na schemacie technologicznym 35%, natomiast w opisie technologicznym dot. suszarni wartość ta wynosi 44% zaw. wody

Odpowiedź:
Właściwa wartość jest w opisie technologicznym t.j. do 44 % zawartości wody.


21. Na schemacie technologicznym stała frakcja substratu o wilgotności 45% jest oznaczona strzałką kierującą do suszarni – czy takie jest zamierzenie Zamawiającego? Czy jest objęta postępowaniem przetargowym jakaś linia podająca poferment do suszarni?

Odpowiedź:
Nie jest objęta linia podająca. Frakcja stała składowana będzie w pobliżu separatora i transportowana ładowarką.


22. Proszę o wskazanie (brak w opisie technologicznym) sposobu uzupełnienia mocy cieplnej dla suszarni (suszarnia jest przewidziana o mocy cieplnej 1900kW). Czy taka instalacja jest objęta postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź:
Dodatkowe źródło ciepła nie jest objęte postępowaniem przetargowym.


23. Proszę o wyjaśnienie różnic dot. zbiornika magazynowego – w schemacie technologicznym jest wpisana objętość 5800m3, natomiast w opisie technologicznym 4924m3.

Odpowiedź:
Właściwa jest objętość ujęta w opisie technologicznym t.j. 4924 m3.


24. Proszę o wyjaśnienie czy dla biogazowni o mocy 1,2MW i produkcji biogazu ok. 450-550m3/h jest konieczna pochodnia z możliwością spalania ok.1100m3, czy to jest błąd?

Odpowiedź:
Nie to nie jest błąd. Właściwa jest pochodnia spalania 1100 m3 gazu.


25. Proszę o wyjaśnienie czy dla biogazowni o mocy 1,2MW i produkcji biogazu ok. 450-550m3/h jest konieczny zbiornik biogazu o poj. 3500m3 tj. dla okresu magazynowania aż do ok. 7h? Czy można zaproponować mniejszy zbiornik biogazu np. wystarczający na ok. 3-3,5h?

Odpowiedź:
Zgadzamy się na zmianę zbiornika o pojemności ca. 1750 m3.


26. Proszę o sprecyzowanie czy wymagany parametr sprawności produkcji energii elektrycznej jednostki kogeneracyjnej powinien być wartością rzeczywistą czy wartością wg normy ISO 3046?

Odpowiedź:
Wartością rzeczywistą podaną w SIWZ.


27. Dla jakiej zawartości metanu CH4 w biogazie jest planowana jednostka kogeneracyjna?

Odpowiedź:
Zawartość metanu w biogazie 55 %


28. Czy jest w postępowaniu przetargowym ujęty plac kiszonkowy czy plac pod składowanie substratów do biogazowni, czy te prace są wykluczone z postępowania?

Odpowiedź:
Plac kiszonkowy nie jest ujęty w postępowaniu.


29. Czy dołączone w języku obcym dokumenty do oferty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego czy wystarczy dołączyć zwykłe tłumaczenie dokumentu?

Odpowiedź:
Tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.


30. Czy postępowanie przetargowe obejmuje elementy do pomiaru energii elektrycznej tzw. „zielonej” i cieplnej?

Odpowiedź:
Tak obejmuje.
Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński